Kuntayhtymän palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (AML 734/1992 ja AMA 912/1992).

LÄÄKÄRINVASTAANOTTO, KÄYNTIMAKSU (AMA 7 §)
Käyntimaksu 13,70 €, peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta. Maksut kerryttävät maksukattoa.


PÄIVYSTYSMAKSU (AMA 7 §)

Päivystysmaksu 18,80 €, peritään 18 vuotta täyttäneiltä käyntimaksun sijasta lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu peritään jokaiselta päivystyskäynniltä. Tätä maksua ei oteta huomioon laskettaessa kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta perittävää käyntimaksua. Maksu kerryttää maksukattoa.

FYSIOTERAPIA (AMA 7 §)
Yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään 7,50 € hoitokerralta.
Maksu kerryttää maksukattoa.

SUUN JA HAMPAIDEN TUTKIMUS JA HOITO (AMA 9 §)
Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksuna 7,50 euroa käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan periä perusmaksuna enintään 9,60 euroa.
Perusmaksun lisäksi hoidosta ja tutkimuksesta voidaan periä niiden laadun ja laajuuden mukaan enintään seuraavat maksut:

1) Kuvantamistutkimukset

 • hammaskuvalta: 6,20€
 • leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta: 13,70€ 

2) Ehkäisevä hoito

Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja  suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta

3) Sairauksien hoito

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä:

vaativuusluokka maksu
0-2 6,20€
3-4 13,70€
5-7 27,40€
8-10 40,00€
11- 56,20€

4) Proteettiset toimenpiteet

a) proteesin huolto
– pohjauksella 40,00€
– proteesin korjaus 27,40€
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70€
c) kruunut ja sillat hampaalta 133,70€
d) rankaproteesi 162,40€

Lisäksi peritään mahdolliset hammastekniset kulut täysimääräisesti.
Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Kunnallisesta hammashoidosta EI saa KELAn korvausta.
KELA-korvaukset yksityishammashoidosta katso -> www.kela.fi

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU      (AMA 25 §)  
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin ja suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 33,80 €. Maksua ei kuitenkaan peritä, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

MAKSU LÄÄKÄRINTODISTUKSESTA JA HAMMASLÄÄKÄRINTODISTUKSESTA (AMA 23 §)
Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 33,80 €. Maksua ei peritä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä kouluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).

 • A-todistus, maksuton
 • ajokorttitodistus 40,70 €
 • T-todistus 33,80 €
 • B-todistus 33,80 €
 • C-todistus 33,80 €
 • E-todistus 33,80 €
 • Muut todistukset 33,80 €
 • Nuorison terveystodistus, maksuton

Maksun perimiselle ei ole ikärajaa. Maksut eivät kerrytä maksukattoa.

LYHYTAIKAINEN LAITOSHOITO (AMA 12 §)
Lyhytaikaisesta laitoshoidosta (dementiaosasto, hoivaosasto, terveyskeskuksen sairaala) peritään 32,50 € /hoitopäivä.

Maksu peritään sekä saapumis- että lähtöpäivältä. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siirtymispäivältä. Alle 18-vuotiaalta peritään laitoshoitomaksua vain 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa. Kokonaiselta lomavuorokaudelta ei peritä lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksua.

Maksut kerryttävät maksukattoa.

Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 15 €/hp(AMA 26 a §).


PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU (AMA 13 §)

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskussairaalassa, dementiaosastolla tai hoivaosastolla hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), häneltä peritään laitoshoitomaksun sijasta 15 €  /hoitopäivä.

Alle 18-vuotiaalta peritään maksua vain 7 hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Maksu kerryttää maksukattoa.

PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO (AML 7c §)

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa palvelujen käyttäjältä peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85% hoidossa olevan kuukausituloista. Hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön tulee jäädä kuukausittain kuitenkin vähintään 97 €. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Maksu voi olla enintään 42,5 % yhteenlasketuista kuukausituloista. Tässäkin tapauksessa laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 97 € kuukaudessa.

Jos molemmat puolisot ovat laitoshoidossa, puolisoiden tuloja ei lasketa yhteen, vaan kummankin hoitomaksu määräytyy hänen omien tulojensa perusteella.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksua ei peritä viisi lomavuorokautta ylittävältä osuudelta.

MAKSUKATTO (AML 6 a §)

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto on 633 €. Maksukaton täyttymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeen 15 €:n ylläpitomaksu /hoitopäivä.

Maksukaton piiriin kuuluvat seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut:

 • terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalveluiden maksut (käyntimaksu, päivystysmaksu, terveyskeskusmaksu)
 • sairaaloiden poliklinikkamaksut
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • päiväkirurginen hoito
 • sarjahoito
 • yö- ja päivähoito (terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollon laitoksessa)
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • kuntoutushoito (vammaiselle henkilölle laitoshoitona tai kehitysvammaiselle erityishuoltona annettu)

Maksujen kertymistä seurataan asiakasmaksukortilla. Kortin saa kuntayhtymästämme lääkärinvastaanoton potilastoimistosta. Maksujen määrän seuranta on asiakkaan vastuulla. Siksi on syytä pitää seurantakortti jatkuvasti mukana ja säilyttää alkuperäiset laskut ja kuitit.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon alaikäisten lasten maksut huoltajien valinnan mukaan toisen maksujen määrää laskettaessa.

Maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain perusteella, ei myöskään maksuja, joihin palvelun käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksukortti vaihdetaan vapaakorttiin. Vapaakortin saamiseksi on esitettävä asiakasmaksukortin lisäksi laskut ja alkuperäiset kuitit tai maksusuorituksen sisältävä tiliote. Vapaakortti on voimassa kalenterivuoden loppuun.

Maksut
Merkitty: